Cele projektu

Celem ogólnym projektu jest wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego regionu łódzkiego do 2012 roku poprzez określenie warunków i narzędzi sprzyjających rozwojowi kapitału ludzkiego i społecznego.

Cele szczegółowe:

 1. Dostosowanie zasobów pracy do potrzeb gospodarki regionalnej poprzez opracowanie trendów oraz prognozy podstawowych wielkości gospodarczych i ekonomicznych rynku pracy.
 2. Podniesienie poziomu wiedzy w zakresie aktualnego stanu zasobów kapitału ludzkiego
  i społecznego oraz ich trendów rozwojowych w przekroju zróżnicowań przestrzennych, zawodowych i płci.
 3. Zwiększenie wiedzy na temat idei równości kobiet i mężczyzn w regionie łódzkim.
 4. Ocena skutków napływu funduszy unijnych dla zmian w wielkości zatrudnienia i jego struktury kwalifikacyjno –zawodowej w województwie łódzkim i w poszczególnych powiatach.

Produkty projektu

 • publikacja raportu końcowego
 • raporty cząstkowe z poszczególnych modułów badawczych
 • raport dotyczący wspierania równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy

Rezultaty twarde:

 • zbiór instrumentów i mechanizmów zaradnych jako rekomendacje dla rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego województwa łódzkiego;
 • opracowanie modelu prognozowania poziomu i struktury sektorowej oraz zawodowej popytu na pracę w regionie łódzkim;
 • opracowanie modelu ekonometrycznego umożliwiającego projekcję skutków wykorzystania funduszy unijnych dla rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego.

Rezultaty miękkie

 • poznanie przez instytucje rynku pracy w regionie prognoz wielkości i struktury podaży pracy oraz prognozy struktury sektorowej i zawodowej popytu na pracę w województwie łódzkim
 • podniesienie wiedzy o zasobach oraz znaczeniu kapitału ludzkiego i społecznego dla spójności społeczno – gospodarczej regionu łódzkiego
 • możliwość poprawy wdrażania środków unijnych w kontekście rozwoju kapitału ludzkiego
  i społecznego, tworzenia miejsc pracy i poprawy ich jakości.
 • zwiększenie świadomości na temat celów strategicznych równości płci
 • możliwość zastosowania w trzech najsłabiej rozwiniętych powiatach województwa łódzkiego modelowych programów naprawczych

Możliwość komentowania jest wyłączona.